Uchwa艂y Rady Gminy

Uchwa艂a Nr VI/24/2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/25/2007
w sprawie zmian Statutu Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/26/2007
w sprawie diet przys艂uguj膮cych so艂tysom so艂ectw Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/27/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/2007
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Mi臋dzygminnego Zwi膮zku Komunlanego pod nazw膮 "Zwi膮zek Komunalny Powi艣le"
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr VII/30/2007
w sprawie udzielenia w贸jtowi gminy absolutorium za 2006 r.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr VII/31/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr VII/32/2007
w sprawie przyj臋cia Regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania, obliczania i wyp艂acania niekt贸rych sk艂adnik贸w wynagradzania wynikaj膮cych ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu zawodowego
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr VIII/33/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
uchwa艂w Nr VIII/34/2007
w sprawie pzryj臋cia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Sienno
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr VIII/35/2007
w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych przypadaj膮cych Gminie Sienno i jej jednostkom organizacyjnym , do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w Ordynacji podatkowej o
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IX/36/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IX/37/2007
w sprawie zgody na udzielenie z bud偶etu gminy pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IX/38/2007
w sprawie zgodgy na udzielenie z bud偶etu gminy pomocy finansowej Komerndzie Powiatowej Policji w Lipsku na zakup samochod贸w
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IX/39/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IX/40/2007
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Sienno oraz plan贸w finansowych samorz膮dowych instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IX/41/2007
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do Mi臋dzygminnego Zwi膮zku Komunalnego pod nazw膮 "Zwi膮zek Komunalny Powi艣le"
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IX/42/2007
w sprawie wyra偶enia stanowiska dotycz膮cego funkcjonowania S膮du Rejonowego w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/43/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Sienno na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/44/2007
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/45/2007
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/46/2007
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/47/2007
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie poboru podatk贸w stanowi膮cych dochody gminy, okre艣lenia inkasent贸w, okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wp艂aty podatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/2007
w sprawie powo艂ania zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XI/50/2007
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XI/51/2007
w sprawie okre艣lenia procedury uchwalania bud偶etu gminy Sienno oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi uchwa艂y bud偶etowej
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XI/52/2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/57/2007
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2008 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/58/2007
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/59/2007
w sprawie przyj臋cia Regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania, obliczania i wyp艂acania niekt贸rych sk艂adnik贸w wynagradzania wynikaj膮cych ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu zaw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/60/2007
w sprawie wyst膮pienia Gminy Sienno z Mi臋dzygminnego Zwi膮zku Komunalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/61/2007
w sprawie zgody na zbycie sk艂adnika maj膮tkowego gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/62/2007
w sprawie zgody na zbycie sk艂adnika maj膮tkowego gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/65/2007
w sprawie zasad korzystania ze sto艂贸wek zorganizowanych w publicznych szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/66/2007
w sprawie rachunku dochod贸w w艂asnych Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych i Policealnych w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/67/2007
w sprawie rachunku dochod贸w w艂asnych Zespo艂u Szk贸艂 w Jaworze Soleckim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/69/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/72/2008
w sprawie porozumie艅 dotycz膮cych ustalenia warto艣ci punktu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/73/2008
w sprawie zgody na zbycie sk艂adnika maj膮tkowego gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/74/2008
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzenia z mieszka艅cami konsultacji dotycz膮cych statut贸w so艂ectw gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/75/2008
w sprawie zatwierdzenia przed艂o偶onych przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w w Gminie Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/76/2008
w sprawie dop艂aty do ceny taryfowej za odbi贸r i oczyszczanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/78 /2008
w sprawie okre艣lenia formy organizacyjno-prawnej Zespo艂u Szk贸艂 w Jaworze Soleckim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/79/2008
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium za 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/80/2008
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Sienno z organizacjami pozarz膮dowymi na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/82/2008
w sprawie okre艣lenia zasad wsp贸艂pracy Gminy Sienno z Gmin膮 Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyst膮pienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/83/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie Gminy Sienno do Stowarzyszenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/122/2008
w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/123/2008
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/124/2008
w sprawie przyj臋cia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/125/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/126/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/127/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/128/2008
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/129/2008
w sprawie porozumie艅 dotycz膮cych ustalenia warto艣ci punktu w jednostkach organizacyjnych gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/130/2008
w sprawie zgody na udzielenie z bud偶etu gminy pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/131/2008
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/132/2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/133/2008
w sprawie zgody na przyst膮pienie Gminy Sienno do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/134/2008
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Olech贸w Stary
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/136/2008
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/137/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielanie przez W贸jta Gminy bonifikat przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych na rzecz ich najemc贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/139/2008
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/140/2008 -
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna przyjmowan膮 jako podstawa obliczania podatku le艣negona 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/141/2008
- w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/142/2008
- w sprawie okre艣lenia podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/143/2008 -
w sprawie w sprawie przyj臋cia Regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania, obliczania i wyp艂acania niekt贸rych sk艂adnik贸w wynagradzania wynikaj膮cych ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu zawo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/144/2008
- w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Sienno z organizacjami pozarz膮dowymi na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/145/2008
- w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/146/2008
- w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/147/2008
- w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/148/2008
- w sprawie wyra偶enia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji S膮du Rejonowego w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/151/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Sienno na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/152 /2008
w sprawie zmian w Regulaminie okre艣laj膮cym wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/153/2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/156/2009
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sienno na lata 2009-2012 z perspektyw膮 do roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/157/2009
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Sienno na lata 2009-2012 z perspektyw膮 do roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/159/2009
w sprawie zgody na udzielenie z bud偶etu gminy pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/160/2009
w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/163/2009
w sprawie przyst膮pienia Gminy Sienno do projekt贸w kluczowych realizowanych przez Samorz膮d Wojew贸dztwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/164/2009
w sprawie zatwierdzenia przed艂o偶onych przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w w Gminie Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/165/2009
w sprawie dop艂aty do ceny taryfowej za odbi贸r i oczyszczanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/167/2009
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/168/2009
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/169/2009
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Siennona lata 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/170/2009
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/171/2009
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr IV/11/94 Rady Gminy w Siennie z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie nieodp艂atnego nabycia nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/172/2009
w sprawie zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/173/2009
w sprawie zgody na udzielenie z bud偶etu gminy pomocy finansowej Komendzie Wojew贸dzkiej Policji w Radomiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/174/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/175/2009
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/176/2009
w spraie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury w Siennie za 2008 r.
Wi臋cej »
Ugcwa艂a Nr XXVIII/177/2009
w sprawie zapewnienia w bud偶ecie gminy na 2010 r. 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 projektu w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/178/2009
w sprawie zapewnienia w bud偶ecie gminy na 2010 r. 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 projektu w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/179/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudow臋 drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/180/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudow臋 drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/181/2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/182/2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/186/2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/191/2009
w sprawie zasad wynajmowania lokali u偶ytkowych wchodz膮cych w sk艂ad zasobu gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/187/2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/189/2009
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a tak偶e trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/190/2009
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problemow Alkoholowych na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/196/2009
w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/197/2009
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Sienno z organizacjami pozarz膮dowymi na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/198/2009
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2010-2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/199 /2009
w sprawie nieodp艂atnego nabycia nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/200/2009
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a tak偶e trybu i zakresu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/205/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na zakup sprzetu diagnostycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/206/2010
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/208/2010
w sprawie wymaga艅, jakie powinni spe艂nia膰 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz o uzyskanie zezwolenia na opr贸偶nianie zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/209/2010
w sprawie wymaga艅, jakie powinni spe艂nia膰 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/210/2010
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi odbierania odpad贸w komunalnych lub opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/211/2010
w sprawie przyj臋cia "Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Sienno"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/212/2010
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/214/2010
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na cele nie zwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/215/2010
w sprawie diet przys艂uguj膮cych so艂tysom so艂ectw Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/216/2010
w sprawie zatwierdzenia przed艂o偶onych przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w w Gminie Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/217/2010
w sprawie dop艂aty do ceny taryfowej za odbi贸r i oczyszczanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/218/2010
w sprawie rozpatrzenia wezwania Remondis Sp. z o.o. Oddzia艂 w Ostrowcu 艢wi臋tokrzyskim reprezentowanej przez Huberta Januszewskiego Dyrektora Oddzia艂u do usuni臋cia naruszenia interesu prawnego uchwa艂膮 Rady Gminy Sienno w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/219/2010
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/220/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/221/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/224/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XLII/225/2010
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy za pierwsze p贸艂rocze, o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, a tak偶e informacji o przebiegu wykonania plan贸w finansowych samorz膮dowych instytucji kultury
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/227/2010
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/228/2010
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Os贸wka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/229/2010
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/230/2010
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/226/2010
w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania i rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny przypadaj膮cych Gminie Sienno i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub os贸b uprawnionyc
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/231/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Sienno na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/232/2010
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/233/2010
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z bud偶etu pa艅stwa na wyprzedzaj膮ce finansowanie operacji realizowanej z udzia艂em Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/234/2010
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z bud偶etu pa艅stwa na wyprzedzaj膮ce finansowanie operacji realizowanej z udzia艂em Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/235/2010
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/236/2010
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/237/2010
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/238/2010
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/239/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Sienno na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/240/2010
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami lub rada dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/241/2010
w sprawie zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/242/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Sienno na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/243/2010
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/244/2010
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami lub rad膮 dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/245/2010
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami lub rad膮 dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/246/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Sienno na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/251/2010
w sprawie przyst膮pienia Gminy Sienno do projektu partnerskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/247/2010
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/248/2010
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny ceny sprzeda偶y drewna przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/250/2010
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/249/2010
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2010
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2010
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/3/2010
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/4/2010
w prawie powo艂ania Komisji Bud偶etowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/5/2010
w sprawie powo艂ania Komisji Rolnictwa i Bezpiecze艅stwa Publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/6/2010
w sprawie powo艂ania Komisji O艣wiaty Kultury i Zdrowia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/7/2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/9/2010
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Sienno z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/10/2010
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 ropk
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/11/2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie utworzenia Zak艂adu Us艂ug Komunalnych w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/8/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Sienno na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/12/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Sienno na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/13/2010
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w organ贸w so艂ectw gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/14/2010
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sienno do Rady Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/15/2010
w sprawie diet przys艂uguj膮cych radnym Rady Gminy Sienno oraz zasad zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/17/2010
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/18/2011
w sprawie zmian w uchwale bud偶etowej na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/19/2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2011-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/20/2011
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/21/2011
w sprawie warunk贸w i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gmin臋 Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/22/2011
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/23/2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2011 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/24/2011
w sprawie dop艂aty do ceny taryfowej za odbi贸r i oczyszczanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/25/2011
w sprawie poboru podatk贸w stanowi膮cych dochody gminy , okre艣lenia inkasent贸w , okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wp艂aty podatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/26/2011
w sprawie zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/27/2011
w sprawie funduszu so艂eckiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/28/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/29/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Siennie za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/30/2011
w sprawie zatwierdzenia przed艂o偶onych przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/31/2011
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/32/2011
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Os贸wka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/33/2011
w sprawie zmian w Statucie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/34/2011
w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Siennie oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/35/2011
w sprawie przyj臋cia Gminnego Systemu Profilkatyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin膮 w Gminie Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/36/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/37/2011
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/38/2011
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/39/2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2011-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/40/2011
w sprawie zmian w sk艂adzie Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/41/2011
w sprawie zmian w sk艂adzie Komisji O艣wiaty Kultury i Zdrowia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/42/2011
w sprawie zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi na prac臋 Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych i Policealnych w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/43/2011
w sprawie tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 niekt贸rych nauczycieli oraz obni偶ania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 niekt贸rych nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/44/2011
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/45/2011
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/46/2011
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z bud偶etu pa艅stwa na wyprzedzaj膮ce finansowanie operacji realizowanej z udzia艂em Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/47/2011
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/2011
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/49/2011
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/2011
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2011-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/52/2011
w sprawie powo艂ania zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/53/2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bodzech贸w z przeznaczeniem na remont drogi gminnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/55/2011
w sprawie planowanej likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/54/2011
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/56/2011
w sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂 Nr XII/57/2011
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/58/2011
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna przyjmowan膮 jako podstawa obliczania podatku le艣nego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/59/2011
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/60/2011
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/61/2011
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu na wyprzedaj膮ce finansowanie operacji realizowanej z udzia艂em Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w latach 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/62/2011
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/63/2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2011-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/64/2011
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/65/2011
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek podatk贸w od nieruchomo艣ci na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/66/2011
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/67/2011
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Prz3eciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sienno na lata 2011-2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/68/2011
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/69/2011
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie diet przys艂uguj膮cych so艂tysom so艂ectw gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/70/2011
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Sienno na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/71/2011
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2012-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/72/2012
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/73/2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2012-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/74/2012
w sprawie wyznaczenia Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Siennie do realizacji zada艅 w zakresie pracy z rodzin膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/75/2012
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sienno w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/76/2012
w sprawie w艂膮czenia podregion贸w Wojew贸dztwa Mazowieckiego do Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/77/2012
w sprawie przed艂u偶enia obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/78/2012
w sprawie funduszu so艂eckiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/79/2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudow臋 drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/80/2012
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/81/2012
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/82/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/83/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/84/2012
w sprawie zatwierdzenia przed艂o偶onych przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/85/2012
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/86/2012
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/87/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/88/2012
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/89/2012
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/90/2012
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/91/2012
w sprawie okr臋g贸w wyborczych w Gminie Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/92/2012
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/93/2012
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/94/2012
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu na wyprzedzaj膮ce finansowanie operacji realizowanej z udzia艂em Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w latach 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/95/2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na zakup specjalistycznego sprz臋tu diagnostycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/96/2012
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/97/2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2012 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/98/2012
w sprawie sta艂ych obwod贸w g艂osowania w Gminie Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/99/2012
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci gruntowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/100/2012
w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Sienno na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/101/2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/102/2012
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2013-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/103/2012
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/104/2012
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/105/2012
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/106/2012
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/107/2012
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/108/2012
w sprawie zmiany Uchwa艂y Bud偶etowej na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/109/2012
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia Gminy Sienno do projekt贸w kluczowych realizowanych przez Samorz膮d Wojew贸dztwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/110/2012
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/111/2012
w sprawie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy, a powstaj膮 odpady komunalne
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/112/2012
w sprawie ustalenia stawki op艂aty za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/113/2012
w speawie zmiany Uchwa艂y Bud偶etowej na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/114/2012
w sprawie odwo艂ania przedstawiciela Gminy Sienno z Rady Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/115/2012
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sienno do Rady Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/116/2012
w sprawie uchwalenia Bud偶etu Gminy Sienno na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/117/2012
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2013-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/118/2013
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/119/2013
w sprawie zmiann w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2013-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/120/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/121/2013
w sprawie zwolnienia Zak艂adu Us艂ug Komunalnych w Siennie z wp艂aty nadwy偶ki 艣rodk贸w obrotowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/122/2013
w sprawie wyboru metody ustalania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/123/2013
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/124/2013
w sprawie poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/125/2013
w sprawie ustalenia wzor贸w deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/126/2013
w sprawie sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/127/2013
w sprawie funduszu so艂eckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/128/2013
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sienno w 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/129/2013
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Sienno oraz warunk贸w i zasad korzystania z przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/130/2013
w sprawie op艂aty za korzystanie przez operatora i przewo藕nika z przystank贸w komunikacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/131/2013
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/132/2013
w sprawie okreslenia dziennych stawek op艂aty targowej i zasad jej poboru
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/133/2013
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/134/2013
w sparwie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2013-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/135/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/136/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/137/2013
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sienno na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/138/2013
w sprawie zatwierdzenia przed艂o偶onych przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Siennie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/139/2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudow臋 drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/140/2013
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/141/2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2013-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/142/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/143/2013
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy absolutorium za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/144/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/145/2013
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego kapita艂 Ludzki 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/146/2013
w sprawie wy艂膮czenia wsi Ludwik贸w z OSN "Kr臋pianka"
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXX/147/2013
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wzor贸w deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/148/2013
w sprawie wyra偶enia opinii o uznaniu las贸w za ochronne
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/149/2013
w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyj臋cia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Sienno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/150/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/151/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/152/2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowy dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/153/2013
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/154/2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2013-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/155/2013
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/156/2013
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna przyjmowan膮 jako podstawa obliczania podatku le艣nego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/157/2013
w sprawie okre艣lenia podatku od nieruchomo艣ci na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/158/2013
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/159/2013
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/160/2013
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/161/2013
w sprawie Wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/162/2013
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji O艣wiaty Kultury i Zdrowia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/163/2013
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/164/2013
w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sienno w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/165/2013
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z O艣rodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/166/2013
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/167/2013
w sprawie zmian w Uchwale Bud偶etowej na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/168/2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/169/2013
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/170/2013
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego kapita艂 Ludzki 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/171/2013
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Sienno na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/172/2013
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2014-2020
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 680243
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl